Godziny otwarcia: wt-czw - od 15:00 do 17:00 | Po uprzednim ustaleniu telefonicznym możliwe ustalenie spotkania w innym terminie.

Korzyści z uzyskania rozwodu z orzeczeniem o winie


Rozwód to zdarzenie, które kończy pewien etap naszego życia. Często może oznaczać nowe możliwości i początek zmian. Jednak zanim odetchniemy z ulgą, ważne jest doprowadzenie do końca rozprawy sądowej. Co zrobić gdy w naszych oczach to małżonek jest odpowiedzialny za rozpad związku? Warto wykazać ten stan rzeczy i uzyskać rozwód z orzeczeniem o winie. Na czym on polega? I jakie daje korzyści? Temat ten poruszamy w naszym artykule.

Rozwód z orzeczeniem o winie - co oznacza?

Rozwód to postanowienie wydawane przez sąd, które kończy małżeństwo. Udzielane jest tylko wtedy, gdy doszło do tzw. zupełnego i trwałego rozkładu pożycia. Oczywiście każda sytuacja może być nieco inna. Niekiedy dwie osoby pragną rozstać się w sposób pokojowy i pozbawiony negatywnych emocji. Innym razem przed sądem toczona jest zacięta walka. W zależności od okoliczności możliwe jest wydanie orzeczenia o rozwodzie za porozumieniem stron lub z orzekaniem o winie. 

Jeśli chcemy wykazać, że to partner jest odpowiedzialny za rozpad małżeństwa, możemy starać się o uznanie go za jedynego winnego. Aby sąd przyczynił się do naszego wniosku, konieczne jest wykazanie, że tylko po stronie męża lub żony leży odpowiedzialność za problemy w związku, a jednocześnie, że po naszej stronie nie można dopatrzeć się żadnych nieprawidłowości. Warto o tym pamiętać. Okazuje się bowiem, że nawet gdy druga strona tratuje nas źle i działa w sprzeczności z powinnościami małżeńskimi, nie jesteśmy uprawnieni do zaniechania swoich obowiązków. Nieodpuszczalne jest więc “odpłacanie” współmałżonkowi i stosowanie np. zniewag, czy jakiejkolwiek formy przemocy.  

O czym pamiętać?

Warto pamiętać przede wszystkim o tym, że podstawą do orzeczenia o winie jest przeprowadzone dochodzenie. Dlatego, nawet gdy jedna ze stron uważa się za niewinną, sąd może dojść do innego wniosku. Dodatkowo, jeśli organ ten uzna, że obie strony są odpowiedzialne za rozkład pożycia, to ich wina jest równa i nie podlega stopniowaniu. Jeśli wnieśliśmy prośbę o wskazanie winy podczas rozprawy rozwodowej, możemy w każdej chwili zmienić zdanie. I odwrotnie: na dowolnym etapie postępowania możemy poprosić sąd o wydanie decyzji w tej kwestii.  

Jak wykazać?

Co oznacza stwierdzenie, że orzeczenie o winie jest wydawane na podstawie zgromadzonych dowodów? Wskazuje to na fakt, że strona wnosząca wniosek musi przedstawić odpowiednie argumenty przemawiające na niekorzyść drugiej osoby. Co może stać się takim dowodem? Przede wszystkim przesłuchanie stron, czyli opowiedziana przez nas wersja zdarzeń; zeznania świadków, czyli osób nam bliskich, które znają panującą sytuację; nagrania audio, video, fotografie, które potwierdzają naganne zachowanie współmałżonka; billingi, wiadomości SMS, e- maile, wydruki z rozmów na portalach społecznościowych, czyli elementy, które mogą wskazywać np. na zdradę; obdukcje, potwierdzające przemoc fizyczną; notatki z interwencji policji, a także inne dokumenty mające istotne znaczenie dla sprawy wskazywane przez stronę postępowania.

Wina współmałżonka - czyli co?

Aby uzyskać rozwód z orzeczeniem o winie, należy wskazać na zachowania współmałżonka, które doprowadziły do problemów, a następnie do rozpadu pożycia. Co możemy zaliczyć do tej grupy? Chodzi o wszystkie postawy destruktywne, które zaburzają normalne funkcjonowanie w rodzinie i uniemożliwiają nawiązanie odpowiednich kontaktów. Do najczęściej wymienianych czynników należy: różnego typu agresja, w tym znęcanie się psychiczne, a także przemoc fizyczna; nałogi, takie jak nieleczony alkoholizm, czy narkomania; zdrada, czyli brak wierności małżeńskiej; brak pomocy ze strony współmałżonka, także w kwestii wychowywania i opieki nad dziećmi; brak wsparcia w zaspokajaniu podstawowych potrzeb członków rodziny. 

Główna korzyść

Uzyskanie rozwodu z orzeczeniem o winie ma wiele zalet. Jedną z najczęściej wymienianych jest możliwość otrzymania wsparcia finansowego od byłego partnera. Jest to możliwe w sytuacji, gdy tylko jeden z małżonków został uznany za winnego, a rozstanie znacznie zmniejsza jakość życia strony poszkodowanej. Osoba odpowiedzialna za rozpad małżeństwa wyrokiem sądu będzie musiała przyczyniać się do zaspokojenia usprawiedliwionych potrzeb niewinnego, nawet gdy nie znajduje się on w sytuacji niedostatku. Mówi o tym m.in. art. 60 ustawy z 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. nr 9, poz. 59 ze zm.). Obowiązek ten wygasa wraz z zawarciem nowego związku małżeńskiego.

Oprócz tego, że strona niewinna może żądać adekwatnych alimentów, to zyskuje także dodatkowe wsparcie. Poszkodowany może żądać zasądzenia na jej rzecz wszelkich poniesionych kosztów w tym kosztów zastępstwa adwokackiego, kosztów wpisu sądowego, wydatków świadków, czy opinii biegłych. Dodatkowo strona uznana za winną, nie może żądać alimentów ani zwrotu poniesionych kosztów.  

Inne zalety

Jednak alimenty nie są jedyną zaletą takiego rozwiązania. Ustalenie wyłącznej winy współmałżonka może mieć wpływ na orzeczenie w przedmiocie władzy rodzicielskiej. Oczywiście poniesienie odpowiedzialności nie jest równoznaczne z utratą opieki nad dziećmi. Jednak wskazania na niekorzystne postawy, takie jak alkoholizm, narkomania, brak zaangażowania w utrzymanie rodziny, czy przemoc psychiczna i fizyczna, może być dla sądu wyraźnym sygnałem. W niektórych sytuacjach może nawet skłonić go do bliższego przyjrzenia się sprawie, w celu ustalenia, czy dana osoba będzie dobrym opiekunem, który zapewni bezpieczeństwo dla swoich pociech.  

Nasza oferta

Rozwód to stresująca, a często także skomplikowana sytuacja. Jeśli chcesz przejść przez nią szybko i bez zbędnych emocji, skorzystaj z naszej pomocy. Nasza Kancelaria działa w sposób kompleksowy, dzięki czemu zyskujesz zarówno reprezentację w postępowaniach sądowych, pomoc w sporządzaniu projektów umów majątkowych małżeńskich, jak i doradztwo w sprawach dotyczących majątku wspólnego małżonków. Zapewniamy wsparcie nie tylko podczas rozprawy rozwodowej, ale także w przypadku sprawy o unieważnienie małżeństwa, sprawy o separację, sprawy o powierzenie i wykonywanie władzy rodzicielskiej oraz ustalenie kontaktów z dziećmi, sprawy o zniesienie wspólności majątkowej małżonków i podział majątku wspólnego, czy sprawy o alimenty zaprzeczenie ojcostwa i unieważnienie uznania dziecka.

Wróć