Godziny otwarcia: wt-czw - od 15:00 do 17:00 | Po uprzednim ustaleniu telefonicznym możliwe ustalenie spotkania w innym terminie.

Podział majątku – Katowice

Podział majątku, choć często powiązany z rozwodem, nie musi przebiegać w jego trakcie. Jest to odrębne działanie, które może zostać podjęte zarówno w czasie trwania sprawy rozwodowej, jak i po ustaniu małżeństwa. Choć powszechnie przyjmuje się, że podział majątku w trakcie małżeństwa nie jest możliwy, istnieje kilka wyjątków od tej zasady. W myśl obowiązujących przepisów podział majątku wspólnego obecnych małżonków można przeprowadzić m.in. w przypadku:

  • zawarcia między małżonkami umowy o rozdzielność majątkową,
  • ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków,
  • sądowego orzeczenia separacji między małżonkami.

Do podziału majątku może dojść zarówno polubownie, jak i na drodze sądowej. Nasza kancelaria towarzyszy klientom w czasie całego procesu, niezależnie od tego, jakich kroków wymaga jego prawidłowe przeprowadzenie. Jeżeli między małżonkami dojdzie do porozumienia, pomagamy sporządzić odpowiednią umowę zabezpieczającą interesy klienta. Jeżeli nie uda się osiągnąć zadowalającego obie strony konsensusu, reprezentujemy klientów w sądzie. Z naszych usług korzystają mieszkańcy całego Śląska, np. Katowic i Raciborza.

Co podlega podziałowi majątku?

Podział majątku małżeńskiego obejmuje jedynie część wspólną małżonków. Elementy do niej należące są ściśle określone przez prawo polskie. Art. 31 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wskazuje, że do majątku wspólnego należą zwłaszcza:

  • wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków,
  • dochody zarówno z majątku wspólnego, jak i osobistego małżonków,
  • środki zgromadzone w ramach funduszu emerytalnego,
  • kwoty składek systemu ubezpieczeń społecznych.