Godziny otwarcia: wt-czw - od 15:00 do 17:00 | Po uprzednim ustaleniu telefonicznym możliwe ustalenie spotkania w innym terminie.

Specjalizacje

Kancelaria adwokacka świadczy usługi na rzecz klientów indywidualnych, obejmujące przede wszystkim udzielanie porad prawnych, zastępstwo przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnym, sporządzanie opinii prawnych, reprezentację przed organami administracji publicznej czy obronę w sprawach karnych.
W zakresie usług na rzecz podmiotów gospodarczych kancelaria zajmuje się stałą obsługą obejmującą doradztwo w sprawach związanych z bieżącą działalnością przedsiębiorców, reprezentacją przed sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz organami administracji publicznej.

Prawo Karne

Kancelaria zapewnia kompleksowe usługi w dziedzinie prawa karnego, prawa wykroczeń, prawa karnoskarbowego, które obejmują między innymi:

 • prowadzenie spraw na etapie postępowania przygotowawczego
  prowadzonego przez policję i prokuraturę,
 • obrona w sprawach karnych, karno-skarbowych i o wykroczenia
  w postępowaniu przygotowawczym i sądowym,
 • występowanie w sprawach w charakterze pełnomocnika
  pokrzywdzonego i oskarżyciela posiłkowego,
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniu wykonawczym poprzez składanie
  wniosków i zażaleń w sprawach o odroczenie wykonania kary, przedterminowego
  zwolnienia i przerwy w wykonaniu kary,
 • sprawy o ułaskawienie,
 • sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia i reprezentowanie
  oskarżycieli prywatnych w postępowaniu karnym.

Prawo cywilne

Kancelaria podejmuje na rzecz klientów szereg czynności w zakresie prawa cywilnego, w szczególności polegające na:

 • udzielaniu porad prawnych, konsultacji i wyjaśnień dotyczących stanu prawnego, sporządzaniu projektów umów,
 • doradztwie i reprezentowaniu Klientów na każdym etapie postępowania sądowego,
 • sporządzaniu pozwów, pism procesowych, środków zaskarżenia oraz reprezentowania Klientów przed sądami powszechnym.

Główny przedmiot działania obejmuje następujące kategorie spraw:

 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • podział majątku wspólnego,
 • zniesienie współwłasności nieruchomości,
 • dział spadku,
 • zachowek,
 • sprawy o zapłatę,
 • odszkodowanie i zadośćuczynienie za błędy medyczne.

Prawo rodzinne

W zakresie prawa rodzinnego Kancelaria zapewnia reprezentację Klienta w postępowaniach sądowych, pomaga w sporządzaniu projektów umów majątkowych małżeńskich, doradza w sprawach dotyczących majątku wspólnego małżonków.

Główny przedmiot działania obejmuje następujące kategorie spraw o:

 • rozwód i unieważnienie małżeństwa,
 • separację,
 • powierzenie i wykonywanie władzy rodzicielskiej oraz ustalenie kontaktów z dziećmi,
 • zniesienie wspólności majątkowej małżonków i podział majątku wspólnego,
 • alimenty (ustalenie wysokości alimentów, podwyższenie, obniżenie, uchylenie obowiązku alimentacyjnego),
 • zaprzeczenie ojcostwa i unieważnienie uznania dziecka.

Obsługa przedsiębiorców

Kancelaria zapewnia pełne doradztwo prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Doradztwo udzielane jest podmiotom gospodarczym w ramach doraźnych usług oraz stałej obsługi prawnej.

Oferowane usługi obejmują między innymi:

 • pomoc w wyborze odpowiedniej formy prowadzenia działalności gospodarczej,
 • zakładanie spółek osobowych i kapitałowych – formułowanie projektów umów oraz aktów założycielskich, statutów spółki akcyjnej, regulaminów rady nadzorczej i zarządu, umów pomiędzy akcjonariuszami lub wspólnikami,
 • rejestrowanie oraz wprowadzanie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • pomoc w przygotowywaniu oraz prowadzeniu walnych zgromadzeń akcjonariuszy i zgromadzeń wspólników oraz posiedzeń rad nadzorczych i zarządu,
 • przygotowywanie projektów uchwał,
 • doradzanie oraz reprezentowanie Klientów przy zaskarżaniu uchwał organów spółek,
 • bieżące doradztwo prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej obejmujące m.in. konstruowanie i opiniowanie treści umów, sporządzanie opinii prawnych oraz prowadzenie negocjacji i mediacji,
 • doradztwo w zakresie rozwiązywania i likwidacji podmiotów gospodarczych.

Nieruchomości

Kancelaria zapewnia doradztwo w zakresie obrotu nieruchomościami, w tym:

 • przeprowadzanie analizy stanu prawnego nieruchomości,
 • przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów zbycia nieruchomości,
 • przygotowywanie i negocjowanie umów najmu budynków i lokali,
 • przygotowywanie i negocjowanie umów dzierżawy nieruchomości,
 • przeprowadzanie postępowania o zwrot nieruchomości przejętych przez Skarb Państwa,
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniach o zasiedzenie nieruchomości,
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniach o wydanie nieruchomości, naruszenie posiadania.

Windykacja

Kancelaria reprezentuje Klientów w sprawach windykacji należności. Powyższy obszar działalności obejmuje między innymi sporządzanie wezwań do zapłaty, projektowanie ugód, negocjacje przedsądowe, sporządzanie pozwów oraz reprezentację Klientów w postępowaniu sądowym oraz egzekucyjnym przed komornikiem.